Cztery okręgi wyborcze

Cztery okręgi wyborcze

Nazwiska na kartach do głosowania na burmistrza, do Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego będą takie same dla mieszkańców całej Rumi. W przypadku karty do głosowania na radnych do Rady Miasta będą się one różnić w zależności od miejsca zamieszkania wyborcy. Rumia została podzielona na cztery okręgi wyborcze i w każdym z nich będą kandydować inne osoby. Poniżej znajduje się mapa podziału miasta na okręgi wyborcze, wykaz ulic należących do danego okręgu oraz spis lokali wyborczych dla mieszkańców danych ulic. Sprawdź, gdzie będziesz głosować!

Nie jesteś zameldowany w Rumi?

W takim wypadku konieczne jest złożenie w urzędzie gminy (na terenie której wyborca chce oddać głos) pisemnego wniosku o wpisanie do rejestru wyborców. Wniosek musi zawierać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy; kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy; pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP.

Mieszkasz za granicą?

W przypadku, gdy wyborca w trakcie wyborów przebywa za granicą, niestety musi zrezygnować z głosowania. Jedyna szansa to odwiedzić nasz ukochany kraj 21 października.