Najważniejsze informacje

03.03.2017 SPRAWA KONKURSU NA DYREKTORA W SĄDZIE

Co teraz zrobi Burmistrz Pasieczny?

Jak podały media Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku unieważnił zarządzenie Burmistrza Michała Pasiecznego w sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora Gimnazjum nr 1 w Rumi. Ostatnia poprawna decyzja to więc wybór Jolanty Braun na dyrektora szkoły.  

A już ponad pół roku temu (w sierpniu) Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 w Rumi wydała negatywną ocenę, aby Ewa Grzymkowska została dyrektorem szkoły, nauczyciele złożyli do Wojewody Pomorskiego skargę na działania Michała Pasiecznego (dotyczącą szeregu niejasnych działań związanych z wyborem dyrektora), publicznie wyrażali swój sprzeciw, ale nic to.... Dyrektorem i tak została Ewa Grzymkowska.

Zarządzenie Burmistrza Rumi w sprawie unieważnienia konkursu zakwestionował sąd administracyjny! Burmistrz Pasieczny jeszcze nie skomentował publicznie tego wyroku, a wg mediów, dopiero po zapoznaniu się z uzasadnieniem zostaną poejęte ewentualne dalsze kroki. 

***

A tak wyglądała skarga nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Rumi z ub. roku: 

Szanownie Panie Wojewodo, składamy skargę na działania Burmistrza Miasta Rumi - Pana Michała Pasiecznego. Skarga dotyczy szeregu niejasnych działań związanych z wyborem Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. Niejasności rozpoczęły się wraz z unieważnieniem pierwszego konkursu na Dyrektora Szkoły, który odbył się 23 maja 2016. Decyzją komisji konkurs ten wygrała obecna dyrektor Jolanta Braun stosunkiem głosów 7 do 2. Burmistrz unieważnił konkurs, nie podając do publicznej wiadomości uzasadnienia. O tym zarządzeniu dowiedzieliśmy się ze strony internetowej Urzędu Miasta. Burmistrz nie zapewnił odpowiednich warunków tego konkursu.
7 lipca 2016 roku Burmistrz Miasta otrzymał pismo Rady Pedagogicznej - wniosek o powierzenie stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 1 im.ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi dotychczasowej Pani Dyrektor - Jolancie Braun. Wniosek został ponownie przedłożony Burmistrzowi 21 lipca 2016 r. (pod pismem znalazło się 46 podpisów członków Rady Pedagogicznej + 4 deklaracje w formie elektronicznej od członków Rady przebywających na urlopach, co łącznie stanowi 93 procent składu Rady Pedagogicznej). Na spotkaniu nauczycieli (21 członków Rady Pedagogicznej) z Burmistrzem 7 lipca 2016 Burmistrz przyznał, że nie jest przygotowany merytorycznie do sprawy i obiecał wyznaczenie terminu kolejnego spotkania i powiadomienia o nim w formie e-maila nie później niż 12 lipca 2016 na adres e-mailowy szkoły. Burmistrz jednak nie wywiązał się z obietnicy i zerwał rozmowy. W związku z tym przedstawiciele Rady Pedagogicznej (około 20 osób) 14 lipca pojawili się w Urzędzie Miasta celem ustalenia terminu spotkania i podjęcia dialogu. Burmistrz zarzucał nauczycielom złą wolę i oświadczył, że opinia Rady Pedagogicznej nie jest dla niego wiążąca. Ponieważ nauczyciele nalegali na spotkanie i rozmowę, Burmistrz wyznaczył termin 21 lipca 2016 r.
Gimnazjum nr 1 im ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi  

Nauczyciele z Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi złożyli skargę na działania Burmistrza Miasta Rumi w związku z decyzjami dotyczącymi szkoły. Pismo zostało wysłane do Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha. To jego pełna treść opisująca, co dzieje się w szkole.

Pierwszy konkurs został unieważniony i ogłoszono drugi konkurs, w którym oprócz obecnej Pani dyrektor wystartowała nowa kandydatka. Zastrzeżenia budzi skład komisji konkursowej z dnia 5 lipca 2016 r. Burmistrz - Pan Michał Pasieczny powołał jego zdaniem, cytuję wypowiedź Burmistrz z dnia 21 lipca 2016 r. „najlepszych ekspertów w naszym mieście” - tymczasem członkowie Rady Pedagogicznej dostrzegają rażące błędy w odpowiedziach kandydatki - p. Ewy Grzymkowskiej. Ponadto z protokołu wynika, że przedstawione przez nią pomysły na zarządzanie szkołą „cofają ją” kilka lat (odpowiedź na pytanie nr 4) - od lat wdrażamy ocenianie kształtujące, średnią ważoną, ewaluacje wewnętrzną nowatorską metodą profil szkoły. Protokół wskazuje także na nieznajomość prawa oświatowego przez kandydatkę, której Burmistrz chce powierzy stanowisko Dyrektora Szkoły (odpowiedź na pytanie nr 5). W związku z tym Rada Pedagogiczna wyraża głębokie zaniepokojenie zaistniałą sytuacją. Podważa to kompetencje niektórych członków komisji konkursowej.  

Na spotkaniu oprócz Burmistrza Miasta Rumi - pana Michała Pasiecznego pojawili się również wiceburmistrz - pan Marcin Kurkowski, Przewodniczący Rady Miasta - pan Ariel Sinicki, Przewodnicząca Komisji Oświaty - pani Karolina Rydzewska, Rada Miasta - pani Beata Ławrukajtis oraz pani Ewa Grzymkowska. Na spotkaniu pojawili się także przedstawiciele lokalnych mediów (TTM, Goniec Rumski). Niestety spotkanie okazało się nie być dialogiem z Radą Pedagogiczną, ale ogłoszeniem arbitralnej decyzji Burmistrza w sprawie powierzenia nowego Dyrektora Szkoły. Burmistrz poinformował nas, że powierzy stanowisko p. Ewie Grzymkowskiej - której odpowiedzi konkursowe budzą tyle naszych zastrzeżeń. W uzasadnieniu Burmistrz powoływał się głównie na nierozstrzygnięty konkurs. Nie podał natomiast żadnych merytorycznych argumentów. W naszym mniemaniu manipulował danymi. Przedstawił Panią Ewę Grzymkowską, pomijając zupełnie osiągnięcia dotychczasowej Dyrektor - Jolanty Braun, której pracę w miesiącu marcu 2016 roku ocenił wyróżniająco. Niektórzy przedstawiciele towarzyszący Burmistrzowi wyraźnie zaznaczali, że ich decyzja jest reakcją na działania Rady Pedagogicznej.

Takie zachowanie Burmistrza wobec nas jest nie do przyjęcia. Nie tylko nie wywiązuje się on ze złożonych obietnic, ale także wydaje decyzje autorytarne. Mimo obietnic rozmowy nie podejmuje dialogu i „przynosi nam dyrektora w teczce”. Według nas podejmuje strategiczne decyzje dotyczące placówki w oparciu o niemerytoryczne przesłanki. Burmistrz niezadowolony z przebiegu spotkania, przerwał rozmowę i opuścił salę.

W obliczu zapowiedzi zmian zapowiedzianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jesteśmy przekonani, że dla dalszego dobrego funkcjonowania naszej szkoły i jej restrukturyzacji najkorzystniejszym jest powierzenie stanowiska Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi dotychczasowej Dyrektor - Jolancie Braun. Niestety nikt nie liczy się z naszym zdaniem, ani nie bierze pod uwagę naszej opinii. W związku z tym składamy skargę na sposób traktowania nas i działania Pana Burmistrza.

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Jolanta Staszewska

Bezpartyjna, zamężna, dwie córki, związana z Rumią od 18 lat. Wykształcenie wyższe, nauczyciel, były dyrektor Gim 2 w Rumi. Wieloletni praktyk i specjalista do ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.