Najważniejsze informacje

23.12.2016

Zgłoś ofertę na zadania publiczne realizowane w Rumi

Do pierwszych dni stycznia 2017 można zgłaszać swoje oferty w zakresie pomocy społecznej, zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, wspierania kultury fizycznej, turystyki oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 29.02.2017. W złożonych wnioskach dofinansowanie nie może przekraczać 80 procent całkowitych kosztów zadania, a środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na: zakup gruntów, działalność gospodarczą, wydatki inwestycyjne, działalność polityczną i religijną, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym oraz realizację zadań już zleconych przez gminę, a organizacja może złożyć tylko jedną ofertę do danego zakresu lub zadania.

Oferty będą oceniane pod kątem formalnym (czy zostały złożone w zamkniętej kopercie i w terminie ustalonym w ogłoszeniu, czy są przedstawione na formularzu według wzoru, czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji, czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu lub pełnomocnika, czy do oferty dołączone są właściwe załączniki) oraz merytorycznym (ocena możliwości realizacji zadania, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji, w  tym w  odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków, uwzględnienie analizy i oceny realizacji wcześniej zleconych zadań publicznych, liczba i wiek osób uczestniczących w projekcie, przydatność projektu z punktu widzenia beneficjentów, systematyczność prowadzonych zajęć i ich ogólną dostępność). 

Dokładny zakres ogłoszonego konkursu ofert wraz z wysokością środków, które zostały zarezerwowane:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - 139 000 zł 

- ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 57 000 zł 

- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - 32 000 zł 

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek - 15 000 zł 

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 75 000 zł 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 614 000 zł 

- turystyka i krajoznawstwo - 10 000 zł 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 86 000 zł 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.