Najważniejsze informacje

30.11.2016 SESJA RADY MIEJSKIEJ

Zmiany w budżecie Rumi

Podczas ostatniej sesji wprowadzone zostały zmiany do planu dochodów oraz wydatków na ten rok. Poprawiony budżet Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.  

Po stronie dochodów zwiększony został plan dotacji na 2016 rok o kwotę 81 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, przesunięte zostało prawie 7 tysięcy złotych, które stanowiło dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych, terminowego regulowania podatku dochodowego i składek ZUS oraz z rozliczenia z lat ubiegłych usług opiekuńczych. Na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy” przesunięto 374 tysięcy złotych, które stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Po stronie wydatków zmniejszone zostały środki na wykonanie dokumentacji budowy drogi Serwisowej o 69 tysięcy złotych (w wyniku oszczędności), przesunięte 3 300 złotych na zakupy niezbędne na potrzeby Urzędu Miasta, zwiększone środki na wypłatę dotacji podmiotowej na wychowanków uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi o 150 tysięcy złotych. W wyniku zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim” zwiększone zostały wydatki o 977 zł na pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego jako wkład własny Rumi w realizację projektu (od 2016 do 2018). 


Najbliższa sesja Rady Miejskiej nie odbędzie się tradycyjnie w ostatnie czwartek miesiąca, ale już w połowie grudnia. Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Józef Chmielewski

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.