Najważniejsze informacje

08.10.2016 KOMISJA REWIZYJNA

Skarga nauczycieli na burmistrza

Treść uchwały przygotowanej przez Komisję Rewizyjną wraz z uzasadnieniem w sprawie skargi, jaka wpłynęła w dniu 1 sierpnia 2016 roku. Skarga była czterokrotnie (!) rozpatrywana na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi, w tym raz w obecności przedstawicieli Rady Pedagogicznej składających tą skargę. Oto, co ustalono i jak poważne wątpliwości jakie rodzą te ustalenia! 

 

"Rada Miejska Rumi, po rozpatrzeniu skargi przedstawicieli Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi na działalność Burmistrza Miasta, przesłanej za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, uznaje ją za bezzasadną".

„W kwestii unieważnienia konkursu na wybór Dyrektora szkoła z dnia 23 maja 2016 roku - po zapoznaniu się z przekazaną Komisji dokumentacją, włączając protokół z przeprowadzonego konkursu, pisemne wyjaśnienia Przewodniczącego Komisji Konkursowej, pisemne wyjaśnienia Burmistrza Miasta oraz z protestem jednego z kandydatów, Komisja Rewizyjna uznała, iż Burmistrz miał podstawy do unieważnienia konkursu, wystąpiły bowiem nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu”. Czy konkurs został prawidłowo przeprowadzony, skoro mógł być unieważniony? 

 

„W kwestii opublikowania uzasadnienia do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 701/247/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku - zdaniem Komisji nie doszło do uchybień bądź naruszeń. W świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego - nie ma bowiem wymogu publikacji uzasadnienia do zarządzenia. Uzasadnienie jest bowiem tylko rozszerzeniem treści rozporządzenia, nie zmienia jego zapisów ani treści”. Czy przejrzystość działań w Urzędzie to przeżytek? 

 

„W kwestii zastrzeżeń do wypowiedzi kandydata na Dyrektora Pani E.G. - Komisja uznała, iż skarżący nie wykazał błędów lecz jedynie wyraził opinię, że pomysły tego kandydata szkołę „cofają o kilka lat”. W związku z tym, tj. brakiem możliwości rozpoznania zagadnienia o charakterze merytorycznym, Komisja Rewizyjna pozostawiła tą kwestię bez rozpoznania, uznając ją jako zarzut personalny a nie merytoryczny wobec kandydata”. Komisja Rewizyjna przyznaje się do niekompetencji w sprawie działalności szkół! 


„W kwestii zastrzeżeń skarżącego, co do składu Komisji Konkursowej wyłonionej dla powtórzonego konkursu na wybór dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Rumi - Komisja Rewizyjna również uznała, iż zarzut jest personalny, pozbawiony jest bowiem jakichkolwiek argumentów merytorycznych i pozostawiła ten zarzut bez rozpoznania”. W skład Komisji Konkursowej może wejść każdy nawet osoba nie mająca pojęcia o pracy nauczyciela i nie można tego podważać, ponieważ nie będzie to merytoryczny zarzut…


„W kwestii pisma z wnioskiem do Burmistrza Miasta o powierzenie stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego poprzedniej dyrektor, Pani J.B. - Komisja Rewizyjna nie znalazła uchybień Burmistrza Miasta. Zgodnie z przytoczonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie konkursu na dyrektora szkoły lub placówki, w przypadku nierozstrzygniętego konkursu, jak to miało miejsce w tym przypadku, to organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, zgodnie ze swoją wolą. Komisja Rewizyjna uznała, iż powierzenie stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Rumi Pani Ewie Grzymkowskiej nie naraża interesów organu prowadzącego oraz uczniów szkoły jak i innych osób. Brak jest bowiem jakichkolwiek przesłanek do stwierdzenia, że Pani Dyrektor Ewa Grzymkowska może kierować szkołą z naruszeniem przepisów prawa, bądź w sposób niegospodarny, bądź jakikolwiek inny, który byłby niekorzystny dla organu prowadzącego, uczniów, pracowników szkoły ani innych osób zainteresowanych poprawnym funkcjonowaniem tej placówki. Dotychczasowy przebieg kariery Pani Grzymkowskiej nie wzbudził watpliwości Komisji Rewizyjnej. 50 nauczycieli chce, aby ich dyrektorem była Jolanta Braun. Co robi Burmistrz Pasieczny? Powołuje innego dyrektora. Logika władzy…Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.