Najważniejsze informacje

28.09.2016 SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Trzy skargi na Burmistrza Pasiecznego

29 września 2016 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej Rumi, podczas której podjęte zostaną uchwały w sprawie trzech skarg na działalność Burmistrza Rumi Michała Pasiecznego - jedna Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Rumi, a dwie od osób prywatnych. 

Porządek obrad  XXVIII sesji zawiera: 

- informację z wykonania budżetu za I półrocze 2016 (informację Burmistrza Miasta na temat inwestycji miejskich, sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej oraz dyskusję) 

- podjęcie uchwał zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rumi

- podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Rumi 

- Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie „Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług” 

- podjęcie uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Gdańską, Obrońców Westerplatte, Kolejową i terenami kolejowymi oraz miejscowego planu w rejonie ul. Husarskiej 

- zmiana uchwały w sprawie wniesienia aportem mienia Gminy Rumia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni 

- podjęcie uchwał w sprawie zamiany nieruchomości, wyrażenia zgody na nabycie, sprzedaż, ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności gruntowej

- zmiana uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pasiecznego Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Rumi 

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pasiecznego Rady Pani H.B.

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pasiecznego Rady Pana P.K.

- podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi 

- podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.