Najważniejsze informacje

15.08.2016 GIMNAZJUM NR 1 W RUMI

Nauczyciele chcą zabrać głos

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi zwróciła się do Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi Ariela Sinickiego o udzielenie głosu nauczycielom na początku najbliższej sesji Rady Miejskiej Rumi. Sesja odbędzie się w przyspieszonym terminie - 18 sierpnia na Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Członkom Rady Miejskiej Rumi przekazana została korespondencja związana ze szkołą, w tym skarga na Burmistrza Miasta Michała Pasiecznego przesłana do Wojewody Pomorskiego. Została ona przekazana dalej, do Rady Miejskiej Rumi.

Treść pisma: 

"W dniu 22 lipca 2016 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła skarga Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi na działania Burmistrza Miasta Rumi, dotyczące niejasnych w ocenie skarżących działań Burmistrza związanych z wyborem Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. 
Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepisu szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy. 
Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego, przekazuję przedmiotową skargę do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Radzie Miasta Rumi".

 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.