Najważniejsze informacje

24.03.2015 LIST A. ANDRZEJCZAKA DO WŁADZ MIASTA

Rondo w Janowie -cd

Nie tylko my jesteśmy zaniepokojeni próbą zrobienia prowizorki (zamiast ronda) na skrzyżowaniu Gdańskiej i Pomorskiej. Ponizej publikujemy list, jaki w tej sprawie wystosował do władz miasta mieszkaniec osiedla Janowo, który na codzień ma możliwość obserwowania zdarzeń na tym skrzyżowaniu. Treść listu poniżej.

Przewodniczący Rady Miasta Rumia

Komisja Bezpieczeństwa UM Rumia

                                           Szanowni Państwo,

             W związku z ukazaniem się w Gońcu Rumskim (z piątku, 20 marca 2015 r.) artykułu "Gdańska-Pomorska i nowy pomysł: zamiast ronda powstanie pas wyłączeniowy" przedstawiającym nowe koncepcje rozwiązania istniejącego problemu rodem chyba z księżyca i stanowiące rażące wręcz złamanie przyrzeczenia danego publicznie przez Burmistrza Rumi i Radę Miasta (Goniec Rumski, źródło: Naszemiasto.pl, 2015-02-13, Aktualizacja: 2015-02-13 18:19  Budowa ronda Pomorska - Gdańska w Rumi Janowie ma być priorytetem dla rządzących - taka, ważna dla mieszkańców, deklaracja padła z ust  burmistrza Michała Pasiecznego)  jako mieszkaniec tej części Rumi Janowa a jednocześnie reprezentant opinii mieszkańców w tej kwestii (autor wniosku składanego w imieniu mieszkańców) chciałbym przedstawić opinię w tej kwestii w załączniku dołączonym do niniejszego maila.  Jednocześnie dołączam podpisy mieszkańców Janowa (z ich dokładnymi danymi personalnymi) domagających się realizacji, zgodnie z przyrzeczeniem władz miasta  wspomnianej inwestycji..

Treść dołączonej opinii:

Sprawa skrzyżowania ulic: ul. Gdańskiej, ul. Pomorskiej i ul. Częstochowskiej w Rumi Janowie oraz potrzeba budowy ronda w obszarze skrzyżowania była wielokrotnie dyskutowana w różnych zespołach i na różnych forach. Konieczność jego budowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zwiększenia płynności ruchu na tym skrzyżowaniu dla wszystkich jego uczestników  nie budziła niczyjej wątpliwo-ści. 

         Chciałbym również przypomnieć, że w 2014 r. w imieniu osób zamieszkujących w bliższej i dal-szej okolicy tegoż skrzyżowania składałem wniosek o budowę ronda przedstawiając listę z poparciem ok. 130 osób, przy czym poparcie dla tej inwestycji było ogromne zaś liczba podpisów była tylko funk-cją ilości czasu, który mogłem na tą akcję przeznaczyć. Wniosek – projekt nr 13 - został wprawdzie od-rzucony choć budzi raczej wątpliwości, że wyłącznie ze względu na potrzeby kampanii wyborczej, która nie pozwalała przypisać jakiegokolwiek sukcesu osobom spoza koła Gospodarność. Jednak, niezależnie od tego, w gazetce NS nr 409 z 03 z listopada 2014 r. napisano ”budowa nowego ronda na skrzyżowaniu Gdańskiej i Pomorskiej, jako nowego węzła na coraz bardziej obciążonej trasie, została już włączona do planowanych na przyszły rok inwestycji miejskich.  Konieczność budowy ronda w ww. lokalizacji zo-stała potwierdzona również przez obecne władze Rumi i Radę Miejską w trakcie sesji o czym donosiła lokalna prasa (GR, nasze miasto.pl  2015-02-13) 

Budowa ronda Pomorska - Gdańska w Rumi Janowie ma być priorytetem dla rządzących - taka, ważna dla mieszkańców, deklaracja padła z ust burmistrza Michała Pasiecznego. Skrzyżowa-nie ulic Gdańskiej i Pomorskiej w Janowie to jedno z miejsce, gdzie najczęściej dochodzi do kolizji. Wie-dzą o tym mieszkańcy Janowa, ale o problemie pamiętają również miejscy radni. - Czy są szanse żeby w jakiś sposób rozwiązać ten problem? - pytała podczas sesji Hanna Cegielska.  Burmistrz Ru-mi Michał Pasieczny oraz przewodniczący Rady Miasta Ariel Sinicki zapewnili, że doskonale wiedzą o problemie. Ich zdaniem najlepszym rozwiązaniem ma być budowa nowego ronda. - Jako  Platforma Obywatelska podjęliśmy decyzję, że jest to najpilniejsza sprawa - mówił burmistrz Michał Pasieczny. 

 Jednak w ostatnim GR (20-03-2015) w artykule: „Nowy pomysł: zamiast ronda  pas wyłączeniowy” na-stąpiło klasyczne wywrócenie kota ogonem. Z tego też względu prosiłbym władze miasta jak i radnych, w tym zwłaszcza  radnego p. T. Piątkowskiego, reprezentującego w RM żywotne problemy  mieszkań-ców  tej części Rumi  aby, pamiętając o swoim przyrzeczeniu wobec mieszkańców Janowa (tekst powy-żej), skupili się raczej na realizacji inwestycji niż na kreowaniu kolejnych absurdalnych planów budowy kolejnych pasów czy odkrywczych stwierdzeń  typu " do wszystkich wypadków w tym miejscu doszło z winy kierujących". W 2014 r w Polsce doszło do ok. 35 tys. wypadków drogowych i tak się dziwnie składa, że wszystkie zdarzyły się właśnie z winy kierujących.

Ponadto mieszkając na ul. Gdańskiej w pobliżu feralnego skrzyżowania, podobnie jak inni mieszkańcy wiemy doskonale, że kierunkami skrajnie kolizyjnymi są kierunki ruchu do siebie prostopa-dłe gdzie kierowca musi przeciąć dwa pasy bardzo ruchliwej ul. Gdańskiej posiadającej na tym skrzy-żowaniu bezwzględne pierwszeństwo przejazdu przez co jadące nią pojazdy,  poruszając się bez żad-nych naturalnych ograniczeń prędkości, powodują wypadki. Ponadto na tzw. lewoskrętach brak jest choćby dostatecznej widoczności dla kierowców jadących z ul. Pomorskiej na wprost i żaden dodatkowy pas tego nie zmieni. Pomysł z dodatkowym pasem ruchu to kompletny absurd i nie rozwiąże  żadnego problemu generując całkowicie zbędne koszty. Należy również wziąć pod uwagę, że aktualnie proble-mem większym niż wypadki jest kompletne blokowanie ruchu dla innych kierunków przez pojazdy jadące wzdłuż ul. Gdańskiej oraz od strony Auchan w ul. Pomorską. Problem ten narasta i po urucho-mieniu trasy obok Auchan do Redy spowoduje praktycznie zablokowanie tego skrzyżowania dla podpo-rządkowanych ulic w tym dla autobusu R jadącego z Gdyni ul. Pomorską do Rumi.

W tej sytuacji uciekanie od rozwiązania niezwykle istotnego dla lokalnej społeczności problemu za pomocą ogólników i frazesów  nie znajdujących pokrycia w faktach oraz sprzeniewierzanie się wła-snym, publicznie wygłaszanym obietnicom, znacząco podważa wiarygodność urzędu burmistrza, Rady Miasta oraz miejskich struktur ugrupowania Platformy Obywatelskiej akurat w roku wyborczym. Nie sądzę aby o to właśnie chodziło ale tak to wygląda. 

W podobnej sytuacji w 2011 r. mieszkańcy Pogórza i Kosakowa zagrozili władzom Gdyni za-blokowanie Heineken Open'er Festival o ile rondo nie zostanie zbudowane. I to poskutkowało, rondo zostało zbudowane w ekspresowym tempie w cenie 450 tys. zł. Nie sądzę aby w Rumi społeczność Ja-nowa okolic ronda nie znalazła w tej kwestii wspólnego języka z władzami miasta. 

Podstawowe przyczyny wypadków na skrzyżowaniu to:

• brak naturalnego ograniczenia prędkości wzdłuż ulicy Gdańskiej. 

• trudności przejazdu dla kierunków Pomorska – Częstochowska, Pomorska – Gdańska kier. w lewo, Często-chowska – Gdańska,  kierunek w lewo, Gdańska – Częstochowska, kierunek w lewo,

• znaczne ograniczenie widoczności dla wszystkich ww. kierunków, 

• podporządkowanie innych kierunków ul. Gdańskiej przy bardzo dużym ruchu na tym skrzyżowaniu stwarza ogromne trudności przejazdu dla kierunków podporządkowanych. Tego typu skrzyżowanie przy tak dużym ru-chu bez żadnej regulacji ruchu należy uznać za rozwiązanie wręcz archaiczne i prymitywne.

Andrzej Andrzejczak, mieszkaniec Janowa

 

 


 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.