Najważniejsze informacje

27.08.2014 INICJATYWA BURMISTRZ ELŻBIETY ROGALA-KOŃCZAK

Rumska Rada Seniorów

Podczas sesji 28 sierpnia br. Rada Miejska podejmie decyzję w sprawie utworzenia Rumskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Inicjatywa Pani Burmistrz zapewni mieszkańcom - seniorom możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez bezpośredni wpływ na reprezentowanie ich interesów, realizację potrzeb i oczekiwań oraz rozwiąznywanie istotnych z ich punktu problemów.

Celem działania Rumskiej Rady Seniorów będzie integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz, np. poprzez ścisłą współpracę z władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych spraw seniorów, integrację i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych potrzeb seniorow.

Rumska Rada Seniorów będzie mogła przedstawiać propozycje w zakresie ustalania priorytetów i działań, zgłaszać uwagi do przekazanych do zaopiniowania aktów prawa miejscowego, wspierać różnorodne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej.

W skład będzie wchodzić 11-17 osób, w tym 9-15 przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów i dwoje przedstawicieli burmistrz. 

Utworzenie Rumskiej Rady Seniorów to inicjatywa Pani Burmistrz Elżbiety Rogala-Kończak.

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.