Najważniejsze informacje

04.11.2014 JESZCZE BARDZIEJ AKTUALNE DZISIAJ

Merytoryczne podsumowanie roku współpracy z Radą

Wystąpienie Burmistrz Elżbiety Rogali Kończak na sesji absolutoryjnej w czerwcu 2014, bardzo a może nawet bardziej aktualne  dzisiaj!

Szanując kompetencje Rady Miejskiej w zakresie oceny wykonania budżetu Miasta pragnę zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii. Burmistrz Miasta jako organ wykonawczy jest istotnie odpowiedzialny za realizację budżetu. Jednak nie może to być oceniane zero-jedynkowo, tzn. że jak budżet został zrealizowany w okolicach 100% planu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, to należy się ocena pozytywna, a jak nie ma 100% to ocena musi być negatywna. Współodpowiedzialność za realizację wykonania budżetu  leży również po stronie Rady Miejskiej.

            W  listopadzie 2012 r. przedstawiłam Radnym projekt budżetu, w którym dochody opierały się na rzetelnie oszacowanych, realnych prognozach możliwości ich osiągnięcia. Na podstawie realnie oszacowanych dochodów   zaproponowałam zakres działań, które miasto jest w stanie udźwignąć finansowo,  zarówno w po stronie  kosztów bieżącego funkcjonowania,  jak też możliwych do realizacji zadań inwestycyjnych .

            W projekcie budżetu na 2013 r. dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości   zaplanowałam na kwotę 2.000.000 zł. Natomiast Rada Miejska Rumi uchwalając Budżet Miasta, zwiększyła plan dochodów ze sprzedaży gruntów do kwoty 4.430 000 zł,  tj.  o kwotę 2.430.000 zł wyższą,  wskazując jednocześnie dodatkowe  zadania inwestycyjne do realizacji.  Ostateczne wykonanie dochodów w roku 2013 wyniosło dokładnie  1.537.272,46 zł.. Jest to kwota o ok  460 000 zł mniejsza od zaplanowanej przeze mnie i aż o blisko 3mln złotych mniejsza od  umieszczonej w budżecie przez Radę Miejską.

            Jaka była  przyczyna zmniejszonych dochodów? W roku 2013 przygotowałam   wiele  gruntów gminnych do sprzedaży w drodze przetargów,  na łączną kwotę ponad 9 mln. złotych, liczoną  w cenach wywoławczych.   W 5 przypadkach przetarg był ogłaszany dwukrotnie,  także z  obniżeniem  pierwotnej   ceny wywoławczej. Niestety, zastój na rynku nieruchomości w Polsce nie ominął Rumi. Nie znaleźli się nabywcy na żadną z działek. Warto pamiętać także o tym, że Rada Miejska nie   wyraziła zgody na sprzedaż atrakcyjnej działki w Starej Rumi, w rejonie ulicy Rajskiej,  której sprzedaż mogłaby spowodować osiągnięcie dochodów   na poziomie nawet wyższym niż zaplanowany przez Burmistrza. Dałoby to możliwość realizacji dodatkowych inwestycji,  wprowadzonych przez Radnych do budżetu, które zgodnie z zapisem budżetowym  miały być zrealizowane, "z wyższych dochodów ze sprzedaży". Warto także przypomnieć, że  Rada Miejska nie uchwaliła miejscowego planu zagospodarowania „Centrum”, uniemożliwiając  tym samym sprzedaż działek objętych tym planem. Warto także pamiętać, że  jedna z uchwał dotycząca  przygotowanej przeze mnie działki do sprzedaży,  była przedkładana Radzie dwukrotnie i  dopiero za drugim razem podjęto stosowną uchwałę, co opóźniło    wpływ pieniędzy z jej sprzedaży do kasy Miasta( dopiero 3 grudnia pieniądze wpłynęły na konto gminy).

            Reasumując, tylko z powodu nie osiągnięcia wpływów ze sprzedaży działek nie zrealizowano inwestycji zaproponowanych przez Radę Miejską i trudno się tu dopatrzeć winy Burmistrza.. Uważam, że uczciwym podejściem ze strony Rady Miejskiej  byłoby obarczanie mnie odpowiedzialnością za te aspekty niewykonania budżetu, na które mam realny wpływ.  Burmistrz ma jednak znikomy wpływ na zainteresowanie potencjalnych nabywców działkami, zwłaszcza w  okresie "ogólnopolskiego kryzysu  sprzedaży gruntów". Może zadbać o to, aby każdy z przetargów był  przygotowywany z należytą starannością, co uczyniłam. Ale  Burmistrz nie może  zmusić nikogo do kupna działki.   

            Jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych,  przy udzieleniu absolutorium Burmistrzowi, należy bardziej ocenić należytą staranność w wykonywaniu budżetu i zwracać szczególną uwagę, czy niewykonanie budżetu nie jest efektem czynników zewnętrznych – niezależnych od organu, który podlega ocenie.  W pełni się zgadzam z  tym orzecznictwem  , że gdy nie sposób przypisać winy Burmistrzowi za jakiś fragment jego działalności,  to tym samym nie można negatywnie ocenić jego  działań związanych z niewykonaniem budżetu. Dokonując oceny wykonania budżetu za rok 2013 Rada Miejska powinna to czynić w sposób zgodny z orzecznictwem sądowym tj.   zgodnie z  logiką i zdrowym rozsądkiem, a także   odnieść  się do całości wykonania planu finansowego.

            W mojej ocenie dołożyłam wszelkiej staranności, aby  budżet zrealizować. Wielokrotnie także apelowałam do Radnych, aby  rozważnie wpisywali  kolejne  inwestycje  do budżetu i to tylko takie, które są możliwe do realizacji czyli, mające pokrycie finansowe Przy każdej okazji prosiłam o wsparcie w pozyskiwaniu pieniędzy, np.o niewielkie podwyżki podatków do poziomu sąsiednich gmin. Rola Rady Miejskiej nie może sprowadzać się tylko do wskazywania , na co wydawać pieniądze z budżetu. Rada Miejska powinna aktywnie wspomagać  pozyskiwanie nowych dochodów.  Np. poprzez uchwalanie planów zagospodarowania umożliwiających i ułatwiających powstanie nowych inwestycji w mieście (Plan „Centrum”),  czy chociażby  poprzez szybkie i sprawne procedowanie, także w komisjach    uchwał dotyczących sprzedaży działek.

             Na koniec po raz kolejny zwracam się do Wysokiej Rady z apelem o współpracę w celu harmonijnego rozwoju naszego Miasta. ZGODA DLA RUMI- to hasło powinno przyświecać nam wszystkim. Wraz   z wszystkimi pracownikami  staramy się to hasło realizować codziennie, za co dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu. Rok 2013 był rokiem trudnym, ale w moim przekonaniu wszystkie możliwe do wykonania zadania wykonaliśmy gospodarnie i należycie. A Rada Miejska powinna  te działania wspierać. Bo jak to się mówi "kto chce szuka sposobu, a kto nie chce szuka powodu".  Proszę mi wybaczyć to stwierdzenie, ale od połowy ubiegłego roku nie czuję wsparcia Rady Miejskiej w rozwiązywaniu ważnych problemów naszego Miasta. A przecież wiadomo nie od dzisiaj, że razem możemy więcej. 

                                                                           Elżbieta Rogala Kończak


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.