Najważniejsze informacje

04.06.2014 ODPOWIADA BURMISTRZ MIASTA E.ROGALA KOŃCZAK

Czy w Rumi mogą powstać elektrownie wiatrowe bez zgody Rady Miejskiej ?

Czy  w  Rumi mogą powstać elektrownie wiatrowe bez zgody Rady Miejskiej ?

            Nie, nie mogą. To Rada Miejska przyjmuje w drodze uchwał podstawowe dokumenty jakimi są: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz wynikających z niego bardziej szczegółowych opracowań tj. Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla wskazanych obszarów miasta. Pomiędzy tymi dokumentacjami musi być zachowana zgodność co do funkcji  i założonych kierunków. W dzisiaj obowiązującym STUDIUM dla Miasta Rumia( Uchwała nr V/36/2011 z dnia 24.02.2011 r. ) nie ma zapisów pozwalających na realizację takiego zamierzenia , ale  MPZP   taką możliwość  dopuszcza na terenach przemysłowo-składowych przy granicy z gminą Kosakowo.

            Miasto Rumia przystąpiło do opracowania nowego STUDIUM, gdzie zakończenie prac przez Zespół Urbanistyczny przewiduje się na pierwszą połowę 2015 r.   W trakcie prac nad  STUDIUM przyjmuje się wnioski zainteresowanych – mogą być różne w swojej tematyce i czasem wykluczające się,  a ponadto zgodne lub nie z wcześniej wskazanymi kierunkowymi zmianami  w istniejących dokumentach planistycznych.  Mogą tym samym pojawić  się wnioski  mówiące o zamierzeniu budowy elektrowni wiatrowych. No i taki wniosek pojawił się.  Projekt dokumentu STUDIUM na różnych etapach formułowania jest przedmiotem konsultacji z innymi samorządami i instytucjami ustawowo wskazanymi  i zaopatrywany w niezbędne opinie. Zbliżony do ostatecznej wersji, opracowany projekt podlega również wyłożeniu publicznemu przed uchwaleniem,  o czym są informowani mieszkańcy czy zainteresowani.  Każdy złożony wniosek, po jego rozpatrzeniu przez  Burmistrza jest opisany w zakresie ujęcia go lub nie w projekcie STUDIUM.  I to właśnie  Rada Miejska w trakcie uchwalania STUDIUM   zdecyduje, czy wpisać możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych w Rumi czy też nie.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.