Najważniejsze informacje

27.01.2014 W NAJBLIŻSZY CZWARTEK

Sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek, 30 stycznia, odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miesjkiej Rumi. Obrady poświęcone będą profilaktyce  i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w środowisku lokalnym.

Sesja odbędzie się w dużej sali posiedzeń i rozpocznie się o godz. 10.30.

Porządek Obrad
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym:
- Informacja dot. realizacji Gminnego Programu  Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
        Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku –
        - wystąpienie Kierownika Referatu Kultury i Sportu Pani Grażyny Bratnikow,
- Dyskusja.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2014 rok”. Druk Nr 527  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020. Druk Nr 538  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020. Druk Nr 540  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Druk Nr 539  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2020”. Druk Nr 548  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2014-2020. Druk Nr 542  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.    Podjęcie  uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania. Druk Nr 541  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/486/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2014 rok. Druk Nr 534  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/485/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2014-2027. Druk Nr 535  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/488/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji  Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2014. Druk Nr 523  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Druk Nr 546  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, w tym z oddziałami integracyjnymi, gimnazjom, w tym z oddziałami integracyjnymi,  przedszkolom, przedszkolom specjalnym, oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych oraz zespołom wychowania przedszkolnego i punktom przedszkolnym w Rumi. Druk Nr 547  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Druk Nr 543  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na odszkodowania  za przejęcie gruntów pod budowę  ulic Towarowej i Cegielnianej w Rumi. Druk Nr 522  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców. Druk Nr 525  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicąi działki 213/26 obr.10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym   dla terenów B27.MN i B29.MN,MW,U1. Druk Nr 526  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych Gminy Rumia w celu ustalania przebiegu fragmentu drogi ze wsi Zbychowo do miasta Redy. Druk Nr 537  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014 -2018”. Druk Nr 536  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści Porozumienia zawartego z Powiatem Wejherowskim w dniu 25 kwietnia 2003 roku o przejęciu spraw związanych  z zarządzaniem drogami powiatowymi znajdującymi się w granicach administracyjnych miasta Rumi. Druk Nr 549  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
25.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Rumi do zorganizowania prac społecznie użytecznych w roku 2014. Druk Nr 524  – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
26.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 550  – projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi. 
27.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok. Druk Nr 528  – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego.
28.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej  Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok. Druk Nr 529  – projekt uchwały przedkłada Komisja do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej.
29.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  planu pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok. Druk Nr 530  – projekt uchwały przedkłada komisja Samorządowa.
30.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok. Druk Nr 531  – projekt uchwały przedkłada Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji.
31.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok. Druk Nr 532  – projekt uchwały przedkłada Komisja Oświaty i Wychowania.
32.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi na 2014 rok. Druk Nr 533  – projekt uchwały przedkłada Komisja Bezpieczeństwa.
33.     Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
34.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
35.     Zapytania i wolne wnioski.
36.     Zakończenie obrad.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Józef Chmielewski

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.