Najważniejsze informacje

30.08.2013 W SPRAWIE WNIOSKU O SESJĘ NADZWYCZAJNĄ

Wyjaśnienia przewodniczącego RM Rumi skierowane do Wojewody

BRM.0004.35.2013                                                  Rumia, dnia  21.08.2013 r.

Pan Ryszard Stachurski
Wojewoda Pomorski

    W odpowiedzi na Pana pismo Nr N.K.III.4130.82.46.2013.AFD. z dnia 29 lipca 2013 roku (wpłynęło  do Urzędu Miasta 2 sierpnia 2013r.),   w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących  powodu odmowy przez  Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi zwołania sesji nadzwyczajnej, uprzejmie wyjaśniam:

•    po zapoznaniu się z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej, pisemnie zwróciłem się do Burmistrza Miasta (pismo w załączeniu -Zał. Nr 1) o wyrażenia opinii prawnej dotyczącej strony formalnej wniosku. Moje wątpliwości budziła struktura wniosku, w którym część zawierająca  proponowany porządek obrad nie zawierała podpisów wnioskodawców, podobnie jak uzasadnienie załączonych do wniosku uchwał.  W tej sytuacji, w dniu  16 lipca zwróciłem się do Burmistrza z prośbą o opinię strony formalnej ww wniosku. W dniu 18 lipca 2013r.,  otrzymałem  opinię Radcy Prawnego Urzędu Miasta Rumi, którą przesyłam w załączeniu (Zał. Nr 2). Wynika z niej, że wniosek „nie jest poprawny pod względem formalno-prawnym i winien być uzupełniony”,  a także, iż  „ Przewodniczący  nie może wszcząć procedury zwołania sesji w tym trybie” ;
•    w związku z moim planowanym urlopem od 22.07.2013. do 17.08.2013., prośba o uzupełnienie wniosku przez wnioskodawców byłaby bezprzedmiotowa, albowiem w środku sezonu urlopowego, w miesiącu lipcu, w którym Rada Miejska w drodze uchwały - ogłosiła przerwę wakacyjną, oraz podczas mego urlopu nie jest możliwe skuteczne zwołanie sesji Rady Miejskiej Rumi. Z wiedzy, którą posiadałem wynikało, że w powyższym okresie, nie można było zagwarantować obecności któregokolwiek z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, bez obecności których nie jest możliwe otwarcie i prowadzenie sesji; 
•    wszyscy Radni - sygnatariusze wniosku zostali przeze mnie pisemnie poinformowani o przyczynie odmowy zwołania sesji. Pismo w tej sprawie (Zał. Nr 3), zostało do Radnych wysłane drogą pocztową,  w dniu 19 lipca 2013;
Reasumując,  zarówno tezy opinii prawnej jak i przedstawione wyżej zdarzenia i  okoliczności, uniemożliwiły mi zwołanie sesji wnioskowanej przez grupę radnych.
Pragnę dodać,  że  w dogodnym dla Pana Wojewody czasie  gotów jestem osobiście udzielić dodatkowych wyjaśnień.

Z wyrazami szacunku

Tadeusz Piątkowski

PS.
Nie bez znaczenia był także fakt, że wniosek dotyczył zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady Miasta.  Rumia jest prawie  50-tysięczym miastem i zasługuje na przewodniczącego cieszącego się zaufaniem i autorytetem  wśród mieszkańców, niezbędnym dla wykonywania tej funkcji. 
Nowy przewodniczący rady wybrany w trybie nagłym, podczas przerwy wakacyjnej, pod nieobecność aktualnego przewodniczącego i przy  minimalnej frekwencji  radnych  z całą pewnością nie mógł by liczyć na potrzebne mu zaufanie społeczności naszego miasta.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.