Najważniejsze informacje

24.06.2013 W NAJBLIŻSZY CZWARTEK

Sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 27 czerwca br., o godz. 10.30 rozpocznie się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej Rumi. Tematem wiodącym sesji będzie udzielenie Burmistrz Rumi absolutorium  z wykonania budżetu za 2012 rok.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej Rumi
w dniu 27 czerwca  2013 roku

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Wręczenie nagrody Burmistrza Miasta Rumi dla wyróżniającego się przedsiębiorcy  z terenu Rumi.
6.    Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Miasta Rumi wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Rumi za 2012 rok. Druk Nr 447- projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna
•    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za rok 2012 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Rumi za 2012 rok,
•    Dyskusja,
•    Głosowanie uchwały.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi za 2012 rok. Druk Nr 448 –projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna.
•    Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rumi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2012r.,
•    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dot. wniosku Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta  z  tytułu wykonania budżetu  za 2012 rok,
•    Dyskusja,
•    Głosowanie uchwały.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 454- projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna.
9.    Przerwa.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/373/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2013 rok. Druk Nr 449 – projekt uchwały przedkłada  Burmistrz Miasta.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi zwanego „Centrum”. Druk Nr 375/1zm- projekt uchwały przedkłada Burmistrz  Miasta.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żwirowej, uchwalonego uchwałą Nr XXI/280/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2012 roku. Druk Nr 453 – projekt uchwały przedkłada  Burmistrz Miasta.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej (ul. Św. Józefa). Druk Nr 451 – projekt uchwały przedkłada  Burmistrz Miasta.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia ( ul.Stoczniowców). Druk Nr 443 – projekt uchwały przedkłada  Burmistrz Miasta.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Rumi   (ul.Borowa). Druk Nr 440/1zm – projekt uchwały przedkłada  Burmistrz Miasta.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Rumi   (ul.Głogowa). Druk Nr 439/1zm – projekt uchwały przedkłada  Burmistrz Miasta.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2013. Druk Nr 455 – projekt uchwały przedkłada  Burmistrz Miasta.
18.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/206/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2008r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 450 – projekt uchwały przedkłada  Burmistrz Miasta.
19.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/6/2010 Rady Miejskiej Rumi  w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 452 – projekt uchwały przedkłada  Przewodniczący Rady.
20.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Administracji Budynków Komunalnych.
21.    Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
22.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
23.     Zapytania i wolne wnioski.
24.     Zakończenie obrad.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Józef Chmielewski

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.