Najważniejsze informacje

08.01.2013 OD 1 LIPCA 2013R.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska Rumi w dniu 20 grudnia 2012r. przyjęła kilka uchwał regulujących nowy system odbierania odpadów komunalnych. Wybrano metodę ustalania opłaty za wywóz odpadów komunalnych, jest to miesięczna opłata wnoszona na rzecz gminy liczona od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opłata wynosi 11 zł od jednego mieszkańca, natomiast w przypadku, gdy zbieranie nie jest prowadzone w sposób selektywny opłata wynosi 19 zł od jednego mieszkańca.

Do dnia 31 marca 2013r. każdy mieszkaniec zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Miasta Rumi deklaracji, w której określi m.in. liczbę zamieszkiwanych osób na danej nieruchomości oraz sposób gromadzenia odpadów. W przypadku zaistnienia zmian na nieruchomości mających wpływ na wysokość wnoszonej opłaty, właściciel nieruchomości zobligowany jest w ciągu 14 dni do złożenia nowej deklaracji. Na podstawie wypełnionej deklaracji mieszkańcy zobowiązani są do wnoszenia co dwa miesiące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z liczbą osób zamieszkujących w danej nieruchomości. Pierwszą opłatę należy wnieść do dnia 10 lipca 2013r. Należy pamiętać, że przed końcem czerwca 2013r. każdy właściciel nieruchomości będzie musiał rozwiązać umowę z firmą, która obecnie odbiera od niego odpady, aby nie ponosić kosztów w podwójnej wysokości, płacąc firmie i gminie. Właściciel nieruchomości również powinien zapewnić we własnym zakresie pojemniki do gromadzenia odpadów.

Nowy system gromadzenia odpadów zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2013r.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Józef Chmielewski

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.