Najważniejsze informacje

05.07.2017 RADA MIEJSKA

Skarga na Burmistrza Rumi

Rada Miejska Rumi odrzuciła skargę na Burmistrza Michała Pasiecznego, którą wniósł (za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku) Komitet Mieszkańców Ulicy Źródlanej Część Wschodnia w Rumi. W skardze zostały podjęte trzy kwestie: 

1. Dotyczące braku odzewu na pisma kierowane do Burmistrza Rumi. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła bezzasadność tego zarzutu, ponieważ stwierdziła, że odpowiedzi na pisma były udzielane w terminach przewidzianych przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a według Komisji nie można nazwać brakiem odzewu rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta odmiennego niż stanowisko strony skarżącej. 

2. Dotyczące braku poświęcenia uwagi Komitetowi Mieszkańców Ulicy Źródlanej w Rumi. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zarzut ten jest bezzasadny, bo doszło do spotkania z mieszkańcami ulicy Źródlanej z pracownikami Urzędu Miasta (06.02.2017) oraz bezpośrednio z Burmistrzem Rumi Michałem Pasiecznym (10.04.2017). Uznała, że nie ma podstaw do twierdzenia, iż Burmistrz nie poświęcił czasu tej sprawie, a dywagacje czy dostatecznie czy nie mają charakter subiektywny. Zarzut uznano więc za bezzasadny. 

3. Dotyczące zagrożenia podtopieniem posesji przy ulicy Źródlanej w Rumi. 

Komisja stwierdziła, że sytuacja jest realna, ale z bardzo niskim prawdopodobieństwem, a Burmistrz Pasieczny wybrał jeden z trzech wariantów odprowadzania wód opadowych z ulicy, mając na uwadze przede wszystkim uwarunkowanie terenu oraz możliwości prawne i techniczno-finansowe zaproponowanych rozwiązań. Ponadto w sytuacji awarii instalacji lub przerwy w dostawie zasilania podczas występowania opadów deszczu ukształtowanie terenu spowoduje przelew wody na niezagospodarowaną działkę po drugiej stronie ulicy. Urząd wskazał również możliwość wezwania na koszt Gminy specjalistycznego wozu asenizacyjnego, który usunie wodę z komory przepompowni oraz w ostateczności wystąpienia lokalnego podtopienia posesji możliwość odszkodowania za poniesiony straty. Wymienione zagrożenie jest mało prawdopodobne, dlatego też biorąc pod uwagę interes wszystkich mieszkańców ulicy Źródlanej, jakim jest budowa tej ulicy - Komisja Rewizyjna uznała rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta za prawidłowe. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.