Najważniejsze informacje

10.05.2017

Trzy skargi na Burmistrza Pasiecznego

Podczas kwietniowej sesji rozpatrywane były następne trzy skargi na działalność Burmistrza Rumi Michała Pasiecznego. Dwie zostały odrzucone przez Radę Miejską Rumi (uznane zostały za bezzasadne), jedną pozostawiono bez rozpatrzenia. 


Jedna skarga została złożona przez Wydział Skarg, Wniosków i Petycji MSWiA i odrzucona, ponieważ „wszystkie zarzuty podnoszone w tej skardze są tożsame z zarzutami zawartymi w skardze rozpatrywanej już wcześniej i zakończonej podjęciem uchwały przez Radę Miejską Rumi w dniu 30 marca 2017 (…) W związku z brakiem zaistnienia nowych okoliczności, co do podnoszonych w skardze zarzutów - Komisja Rewizyjna podtrzymała swoje stanowisko w niniejszej skardze…”

Odrzucenie drugiej skargi zostało szeroko uzasadnione.

- Po pierwsze w kwestii zarzutu partyjnego nepotyzmu w Urzędzie Miasta Rumi Komisja Rewizyjna stwierdziła, że podana została tu nieprawda
- Po drugie w kwestii zatrudnienia radnej Karoliny Rydzewskiej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej uznano, iż odbyło się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a nabór był zgody z procedurą i wymogami ustawowymi 
- Po trzecie informacje przekazane mediom przez radną Rydzewską były prawdziwe, a nie fałszywe i mające na celu osiągniecie korzyści przez Burmistrza Rumi 
- Po czwarte naruszenie przebiegu konkursu na dyrektora Gimnazjum nr 1 w Rumi poprzez wejście osoby nieuprawnionej do sali, w której konkurs się odbywał nie może być usprawiedliwione faktem, iż drzwi nie były zamknięte na klucz
- Po piąte w kwestii zwolnienia pracownika Urzędu Miasta Rumi i przegranego procesu sądowego i jego przywrócenie i wypłatę odszkodowania Komisja Rewizyjna pozostawiła zarzut bez rozpatrzenia (był już omawiamy, a nie zaszły nowe okoliczności)
- Po szóste Komisja Rewizyjna ustaliła, że Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki nie jest (ani nie był) związany stosunkiem pracy z Urzędem Miasta Rumi 
- Po siódme w kwestii działalności „Wydziału Promocji Miasta” i osiągania wymiernych korzyści Komisja Rewizyjna pozostawiła zarzut bez rozpatrzenia, ponieważ został sformułowany w sposób nieostry i nie dający możliwości dokładnej odpowiedzi.

Trzecia skarga przesłana do Ministerstwa Finansów w Warszawie, a następnie za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku do Rady Miejskiej Rumi (jako do organu właściwego do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta) została pozostawiona bez rozpatrzenia „w związku z niesprecyzowanymi zarzutami” - „tezy stawiane w skardze mają bowiem charakter bardzo ogólnikowy - nieprawidłowości w Urzędzie Miasta Rumi, trwonione podatki na lewo i prawo, czy okradane miasta przez polityków z PO i trwonienie pieniędzy przez mafię z PO - mają charakter oszczerczy, ale nie zawierają żadnych konkretnych przykładów. Ponadto należy wskazać, iż finanse gminy miejskiej Rumia wraz z jej majątkiem i sposobem wydatkowania, podlegają cyklicznej ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku”.  

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.